دستگاه لیزر آیا گوگل برای مدام تگ کلمات اساسی را نادیده گرفته؟

این قابلیت و امکان موجود است که گوگل در آتی از تگ کلمه ها اساسی به کار گیری نماید البته احتمال آن مضاعف ناچیز است , سالهاست که گوگل تگ کلمه ها حساس دستگاه لیزر را نادیده گرفته و نیازی به تغییر تحول سیاست خود حس نمیکند .

با این حال بخش اعظمی از وبمستران دستگاه لیزر و صاحبان وبسایت دستگاه لیزر هنوز تگ عبارات اساسی را در سایت خویش استفاده میکنند تا در شرایطی‌که دستگاه لیزر گوگل دوباره روی خوشی به آن نشان بخشید از مزایای دستگاه لیزر آن استفاده مند شوند , جمع ای نیز مشخص کردن عبارات اساسی را راهی برای تمرکز بهتر بر زمینه آیتم بررسی خود و روش بازنویسی آن می دانند .


تمام اینها بدان مفهوم نیست که شما بطور بدون نقص بهره از لغت ها اساسی دستگاه لیزر مطلوب را نادیده بگیرید , برای هر مطلبی که در وب لاگ یا وب سایت خود مینویسید کلمه با اهمیت دستگاه لیزر محوری انتخاب نمایید و آن دستگاه لیزر را تاحد قابلیت و امکان و نه بیش از میزان در محتوا بکار ببرید , جمله بندی خویش را طوری تهیه و تنظیم فرمایید که عبارات اصلی آیتم نظرتان را دربرگیرنده شود و این کلمات را در توضیحات , عنوان و آدرس دهی برگه بکار ببرید &# ایران روتک ;